É necesario rexistrarse Rexistrarse e identificarse Vaia a identificación para poder enviar artigos online e para comprobar o estado dos envíos.

Lista de comprobación de preparación de envíos

Como parte do proceso de envío, requíreselles aos autores que indiquen que o seu envío cumpra con todos os seguintes elementos, e que acepten que os envíos que non cumpran con estas indicacións poidan ser devoltos ao autor.
  • O artigo é inédito e non está en proceso de revisión para a súa publicación en ningunha outra revista.
  • O traballo preséntase nun arquivo de texto editable.
  • O artigo cumpre a Folla de estilo que se indica máis abaixo.
  • Se o traballo contén gráficos ou imaxes, o autor ou autora posúe os dereitos de publicación correspondentes.
  • Indícanse as URL das referencias bibliográficas sempre que sexa posible.

Normas para autores/as

FOLLA DE ESTILO DE VICEVERSA

 1. Pódense enviar traballos redactados en galego ou outras linguas europeas; a revista traduciraos ao galego para a súa publicación. Na súa páxina web Viceversa ofrecerá tanto a versión galega como a orixinal.

 2. Cómpre enviar os orixinais en formato .doc, .docx ou .rtf. Recibirase unha confirmación da data de recepción do traballo, que seguidamente pasará a ser avaliado por dúas persoas do comité censor externo, que emitirán un informe vinculante sobre a pertinencia da súa publicación. Unha vez aceptada a súa publicación, comunicaráselles tamén ás autoras.

 

1. Estrutura interna

O traballo debe estar encabezado polo título do mesmo, autoría, filiación institucional, enderezo postal e enderezo electrónico. A continuación incluirase un resumo de non menos de 120 palabras do traballo xunto coa súa tradución ao inglés. Nel débense explicar os puntos máis importantes da contribución: obxectivos, metodoloxía, conclusión. A seguir débense especificar, tamén na lingua de redacción e en inglés, as palabras clave que definen o traballo.

 1.1. Formato do texto

O traballo debe estar composto en Arial, cun corpo de letra de 12 puntos e interliñado sinxelo. A primeira liña de cada parágrafo terá unha sangría de 1,5 cm., excepto os correspondentes a citas literais de máis de dúas liñas (vid. 2.2.). Non se deben empregar tabulacións nesta primeira liña.

 1.2. Citas literais

As citas de dúas liñas ou menos deben ir dentro do corpo do texto, con comiñas angulares («, »). As citas superiores a dúas liñas deben ir fóra do corpo do texto, con sangrado pola esquerda de 1,5 cm. e cun corpo de letra de 11 puntos.

 1.3. Citas bibliográficas

Débese utiliza-lo sistema da referencia ao primeiro elemento e á data. No texto faise referencia á autoría e ao ano de publicación. Se o nome está citado no texto, aparecen o ano e as páxinas entre parénteses:

Figueroa (1994, p. 12-13) afirma que...

 Se os apelidos da autora non van citados no texto, a referencia entre parénteses inclúe o apelido, a data e as páxinas separadas por comas:

 Os membros da Xeración Nós tiveron un intenso contacto cos escritores franceses (Garrido, 1994, p. 44).

 Este sistema implica que ten que haber unha referencia bibliográfica coma a que se explica máis abaixo. Xa que no texto se cita a páxina, na listaxe final de referencias non debe aparecer de novo.

 Se se citan varias obras dunha mesma autoría publicadas no mesmo ano, cómpre engadirlle unha letra (a, b, c, d...) ao ano, tanto na cita que se fai no texto (Figueroa 1994a, p. 30) coma na lista bibliográfica final (Figueroa, A. 1994a. Diglosia e texto.).

No texto complementario que se introduza na nota ao pé debe ir unha referencia abreviada que se refira á lista bibliográfica do final (Auger & Rousseau, 1987).

 1.4. Uso de comiñas

- Angulares (« ALT-0171, » ALT-0187): para citas literais dentro do texto (dúas liñas ou menos).
- Inglesas (“”): para resaltar palabras, títulos, etc.
- Simples (‘’): para resaltar palabras dentro dunha cita máis importante, introducida por comiñas angulares.

 1.5. Uso de cursiva

O uso da cursiva limitarase a resaltar palabas doutras linguas. Eventualmente pode utilizarse para introducir texto que non é estrictamente unha cita, por exemplo unha tradución (inédita ou para distinguila do orixinal).

 1.6. Uso da negriña

Poderase empregar para resaltar no texto conceptos importantes, pero procurarase sempre evitar un uso abusivo. Os epígrafes nos que se divida o traballo ou, no seu caso, a numeración de parágrafos, consignaranse sempre en negriña.

 1.7. O subliñado

Evitarase sempre o uso do subliñado nos traballos, substituíndoo por cursiva, negriña ou outras formas de resaltar, marcar e enfatizar.

 1.8. Estruturación do traballo

Os traballos poderanse dividir en apartados e subapartados, preferentemente con numeración aniñada correlativa. Tanto a numeración como o título do epígrafe, se o houbese, consignaranse en negriña (ex.: 3.2.3. Delimitación do concepto de explicitación).

 1.9. Notas ao pé

Reservaranse para introducir texto complementario e nunca deben sevir para introducir referencias bibliográficas. A referencia bibliográfica abreviada que apareza no texto da nota ó pé debe corresponder sempre a unha entrada da lista de referencias bibliográficas que aparece ao final do traballo.

 1.10. Uso dos trazos

Empregarase o trazo medio (–) como alternativa ás parénteses para introducir texto complementario ou prescindible, aclaracións, explicacións, etc.

Empregarase o trazo longo (—) para introducir intervencións en diálogos ou, en grupos de tres (———), para substituír os apelidos e nomes de autoras das referencias bibliográficas a partir da segunda, no caso de que se citen dúas ou máis obras da mesma autoría.

 

2. Lista de referencias bibliográficas e bibliografía

Débese entender por referencias bibliográficas a listaxe de obras que teñen unha conexión directa co texto redactado e que nel se citaron. Á parte, e baixo o epígrafe de bibliografía, o autor pode engadir unha serie de referencias, non citadas, pero importantes para a comprensión xeral do traballo.

2.1. Referencias bibliográficas

Repárese na sangría francesa de 1,5 cm.

 a) Libro

Auger, P. & Rousseau, L. 1987. Metodología de la recerca terminològica. Traducció i adaptació de M.T. Cabré
       i Castellví
. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1987.

 Na referencia bibliográfica débese da-lo maior número de datos sobre a responsabilidade secundaria (editoras, tradutoras, revisoras, etc.).

 b) Artigo publicado en libro

Boulanger, J.C. 1989. «L’évolution du concept de ‘néologie’, de la linguistique aux industries de la langue». En
       Schatzen, D. de (ed.) Terminologie diachronique. París: Conseil International de la Langue Française, 1989.

 c) Artigo publicado en revista

Mauranen, A. 1993. «Contrastive ESP Rhetoric: Metatext in Finnish-English Economics Texts». En English
       for Specific Purposes
. Vol. 12, p. 3-32.

 d) Fontes electrónicas

d.1) Se é o caso, ás referencias de libros ou artigos engadiráselles entre corchetes e ó final da entrada o enderezo electrónico no que estas se poidan atopar, así como a data de última consulta:

Pérez-Barreiro Nolla, Fernando. 2001. «Tradución de textos literarios vs. textos científicos». En Viceversa. Revista
       galega de tradución
. Vol. 6, pp. 105-110. [Dispoñible en liña:
       http://revistas.webs.uvigo.es/index.php/viceversa/article/view/2331 – 06/05/20].

 d.2) Fontes de documentación publicadas exclusivamente en internet

Ferreira de Brito, Gisele & Picanço Choi, Vania M. 2004. Manual para elaboração de referências bibliográficas
       segundo a NBR6023/2002
. São Paulo: fecap. [http://biblioteca.planejamento.gov.br/biblioteca-tematica-
       1/textos/redacao-oficial-e-normalizacao-tecnica-dicas/at_managed_file.2009-10-06.8207989506/ -
       13/06/20]

 2.2. Bibliografía

Idénticas ás anteriores pero coas seguintes modificacións:

- Non se indica a data ó principio da referencia, só ó final
- Indícanse as páxinas, de ser preciso, despois da data (ex.: 1989:p. 56-57).

 

Dereitos de autor/a:

Todos os traballos publicados en Viceversa están suxeitos a unha licencia "Creative Commons Recoñecemento-Non Comercial" (CC-BY-NC).

Os autores e autoras seguen a ter a propiedade dos seus traballos e poden volver a publicalos noutro medio sen necesidade de solicitar autorización de Viceversa coa condición de que declaren que o traballo se publicou orixinalmente nesta revista.

 

DOI (Digital Object Identifier)

Cada un dos traballos publicados en Viceversa terá asignado un DOI (Digital Object Identifier)

 

Prevención do plaxio:

Coa fin de garantir a orixinalidade dos traballos publicados e garantir o cumprimento do seu código ético, Viceversa emprega a ferramenta de detección de plaxio contratada pola Universidade de Vigo.

 

Declaración de privacidade

Os nomes, enderezos de correo electrónico e/ou postal e outros datos de carácter persoal recollidos en Viceversa empréganse só para as finalidades declaradas pola revista: envío e recepción de traballos para publicación, avaliación de traballos polo Consello de redacción e o Comité censor e correspondencia sobre a revista. En ningún caso estarán dispoñibles para outros propósitos nin se cederán a terceiras persoas. De conformidade co Regulamento 2016/679 do Parlamento europeo e do Consello europeo do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no tocante ao tratamento de datos persoais e á libre circulación deses datos, as pesoas usuarias deste sitio web teñen dereito de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación do tratamento e portabilidade con respecto aos devanditos datos.